Zaznacz stronę

REGULAMIN PORTALU KROKIKARIERY.PL

Niniejszy Regulamin portalu KROKIKARIERY.PL określa zasady zawierania umów o świadczenie usług szkoleniowych, znajdujących się w ofercie PRO TALENT, poprzez stronę www.krokikariery.pl

I.DEFINICJE

Użyte w niniejszym Regulaminie sformułowania oznaczają:

Użytkownik                          

osoba prawna, jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, osoba fizyczna korzystająca z portalu krokikariery.pl, zarówno konsument jak i osoba prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą;

Portal                                    

strona internetowa, dostępna pod adresem www.krokikariery.pl, przy pomocy której zostaje zawarta umowa o świadczenie usług szkoleniowych pomiędzy  PRO TALENT a Użytkownikiem;

Szkolenie                              

usługa szkoleniowa świadczona przez  PRO TALENT w formie szkolenia, warsztatu, webinaru, konferencji, którego tematyka, miejsce i czas podane są na Portalu;

PRO TALENT                              

Marcin Gralewski, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą PRO TALENT Marcin Gralewski, 03-285 Warszawa, ul. Ludwika Kondratowicza, nr 18, lok. 26, na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, posiadającym nr NIP: 7691749163, REGON: 382241874,

Umowa o Szkolenie           

poszczególna umowa o świadczenie usług szkoleniowych, zawarta pomiędzy  PRO TALENT i Użytkownikiem za pośrednictwem Portalu;

Koszyk                                   

wykaz jeszcze nie zamówionych Szkoleń Użytkownika; Użytkownik ma możliwość dodania do koszyka kolejnych Szkoleń, usunięcia znajdujących się tam Szkoleń, a także rezygnacji z dokonania zamówienia. Wyświetlone w koszyku Szkolenia wraz z podaniem ich ceny oraz wybrany sposób płatności stanowią skierowaną do Użytkownika przez  PRO TALENT ofertę przeprowadzenia Szkoleń znajdujących się w koszyku.

Zamówienie                         

przyjęcie przez Użytkownika oferty  PRO TALENT prowadzące łącznie z opłaceniem zamówienia do zawarcia Umowy o Szkolenie; Świadczenie usług przez  PRO TALENT odbywa się na podstawie opłaconych zamówień składanych przez Użytkownika. Klient ma możliwość złożenia zamówienia po zalogowaniu się do konta Użytkownika albo bez takiego logowania po podaniu wszystkich danych niezbędnych do realizacji zamówienia. Zamówienia można składać przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

II.POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Portal www.krokikariery.pl stanowi narzędzie, przy pomocy którego  PRO TALENT zawiera Umowy o przeprowadzenie Szkoleń znajdujących się w aktualnej ofercie  PRO TALENT .
 2. Właścicielem portalu www.krokikariery.pl i administratorem danych jest  PRO TALENT.
 3. Użytkownik musi mieć ukończone 18 lat. Osoby poniżej 18 lat nie mają możliwości nabywania usług za pośrednictwem portalu www.krokikariery.pl.
 4. Niniejszy Regulamin skierowany jest do wszystkich Użytkowników portalu www.krokikariery.pl oraz określa zasady zawierania umów szkoleniowych.
 5. Dostęp do Regulaminu każdy Użytkownik może uzyskać w dowolnym momencie, poprzez wejście w link „Regulamin” umieszczony na stronie portalu www.krokikariery.pl, a także poprzez zapisanie jego wersji PDF na wybranym przez siebie nośniku
 6. Warunkiem zawarcia Umowy o Szkolenie za pośrednictwem portalu www.krokikariery.pl jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja.
 7.  PRO TALENT świadczy również na rzecz Użytkowników usługę polegającą na udostępnieniu Użytkownikowi miejsca na serwerze, przy pomocy którego Użytkownik może kupować Szkolenia oraz przechowywać dane dotyczące historii zakupów („konto Użytkownika”). Założenie konta Użytkownika nie jest konieczne do zawarcia Umowy o Szkolenie.
 8. Użytkownik nie może korzystać z konta innego Użytkownika oraz nie może przekazywać innej osobie nazwy użytkownika i hasła w celu uzyskania dostępu do konta Użytkownika. Użytkownik jest w pełni odpowiedzialny za wszystkie czynności wykonywane w ramach jego hasła lub konta. Użytkownik zobowiązany jest (1) niezwłocznie powiadomić  PRO TALENT o jakimkolwiek nieuprawnionym użyciu jego hasła lub konta lub innego naruszenia zasad bezpieczeństwa, oraz (2) wylogować się z konta Użytkownika na koniec każdej sesji.  PRO TALENT nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody wynikające z nieprzestrzegania przez Użytkownika postanowień niniejszego rozdziału.
 9. Usługodawca informuje Użytkownika o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z usługi świadczonej drogą elektroniczną polegających na możliwości niedostarczenia potwierdzenia zawarcia Umowy o Szkolenie lub innej korespondencji na podany przez Użytkownika adres, w wypadku, gdy będzie on nieprawidłowy lub w wypadku, gdy z innych powodów, niedotyczących Usługodawcy, nie ma możliwości doręczenia Użytkownikowi potwierdzenia zawarcia Umowy o Szkolenie lub innej korespondencji na podany e-mail (np. zapełniona skrzynka, filtr spam, zablokowanie konta, awaria serwera pocztowego itp.).
 10. Użytkownik zobowiązany jest do:
  1. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa;
  2. korzystania z Portalu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania;
  3. nierozsyłania i nieumieszczania w ramach Portalu niezamówionej informacji handlowej;
  4. korzystania z Portalu w sposób nieuciążliwy dla innych Użytkowników oraz dla administratora Portalu;
  5. korzystania z Portalu w sposób zgodny z przepisami obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, postanowieniami Regulaminu, a także ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

III. CZYNNOŚCI TECHNICZNE SKŁADAJĄCE SIĘ NA PROCEDURĘ ZAWARCIA UMOWY

 1. Do zawarcia Umowy za pośrednictwem Portalu niezbędne jest złożenie zamówienia na stronie krokikariery.pl.
 2. Zamówienie składa się za pomocą przycisku „Kup teraz” znajdującego się na stronie www. krokikariery.pl, Użytkownik po potwierdzeniu treści wybranego szkolenia potwierdza za pomocą przycisku „Dodaj do koszyka” a następnie po zatwierdzeniu zawartości Koszyka za pomocą przycisku „Przejdź do kasy” przenoszony jest na stronę Zamówienia.
 3. Na stronie Zamówienia po wypełnieniu wymaganych danych i ich sprawdzeniu przez Użytkownika oraz naciśnięciu przez Użytkownika przycisku „Kupuję i płacę” następuje złożenie Zamówienia.
 4. Klikając przycisk „Kupuję i płacę” Użytkownik potwierdza, że Zamówienie pociąga za sobą obowiązek zapłaty. Umowa o Szkolenie pomiędzy  PRO TALENT a Użytkownikiem zostaje zawarta w chwili otrzymania przez  PRO TALENT informacji od operatora płatności o identyfikatorze transakcji oraz o pomyślnym zakończeniu transakcji oraz pod warunkiem zawieszającym dokonania zapłaty całości należności tytułem ceny Szkolenia i zaksięgowania płatności dotyczącej danego zamówienia na rachunku bankowym  PRO TALENT.
 5. Spełnienie świadczenia na rzecz Użytkownika – przeprowadzenie Szkolenia zostanie dokonane w terminie wskazanym w opisie Szkolenia widniejący na stronie krokikariery.pl.
 6. Portal krokikariery.pl przyjmuje zamówienia składane on-line przez całą dobę, we wszystkie dni tygodnia.
 7. Warunkiem złożenia zamówienia jest wypełnienie w formularzu wszystkich wymaganych danych koniecznych do realizacji Umowy o Szkolenie. Informacje zawarte w formularzu powinny być zgodne z prawdą, aktualne oraz dokładne.  PRO TALENT zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji usługi, w przypadku gdy podane dane są tego rodzaju, że oceniając sprawę rozsądnie można w sposób uzasadniony przyjąć, że dane są nieprawdziwe. Przed odmową realizacji usługi  PRO TALENT podejmie próbę kontaktu z Użytkownikiem w celu ustalenia danych w zakresie umożliwiającym zawarcie Umowy o Szkolenie (w tym poprzez powiadomienie elektroniczne).
 8. Po złożeniu przez Użytkownika zamówienia dokonanie płatności umożliwia system przelewy24pl.
 9. Użytkownik otrzymuje potwierdzenie zawarcia Umowy o Szkolenie drogą elektroniczną.
 10.  PRO TALENT zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia, w przypadku gdy dane teleadresowe Użytkownika są niezgodne z prawdą, transakcja nie została zautoryzowana w systemie płatności elektronicznych lub płatność za Szkolenie nie została uiszczona w 15 minut od złożenia zamówienia.
 11. Na treść Umowy składają się:
  A. opis Szkolenia, w tym informacje: termin, miejsce, cena, widniejący na stronie www.krokikariery.pl,
  B. informacja o liczbie uczestników Szkolenia wskazanych przez Użytkownika – w wypadku gdy Użytkownik zgłasza uczestników szkolenia,
  C. treść niniejszego Regulaminu.
 1. PRO TALENT może odstąpić od Umowy o Szkolenie do dnia planowanego terminu szkolenia bez podania przyczyny. O odstąpieniu od Umowy PRO TALENT informuje w drodze e-mailowej, na adres e-mail Użytkownika podany podczas rejestracji. W takim wypadku  PRO TALENT zwraca Użytkownikowi całość ceny zapłaconej za Szkolenie.
 2. Umowa podlega prawu polskiemu.
 3. Umowa jest zawierana w języku polskim.
 4. Zgodnie z art. 27 ustawy o z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. nr 2020, poz. 287 ze zm.) Użytkownik będący konsumentem ma prawo do odstąpienia od poszczególnej Umowy o Szkolenie, bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty jej zawarcia, poprzez złożenie stosownego oświadczenia na adres e-mail: marcin.gralewski@talentin.pl lub listem poleconym wysłanym na adres: PRO TALENT Marcin Gralewski, 03-285 Warszawa, ul. Ludwika Kondratowicza, nr 18, lok. 26,. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Użytkownik musi poinformować PRO TALENT o swojej decyzji o odstąpieniu od Umowy o Szkolenie w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).
 5. CENA I WARUNKI PŁATNOŚCI
 1. Cena Szkolenia podana na Portalu krokikariery.pl jest ceną podaną w złotych, obejmującą podatek VAT.
 2. W trakcie składania zamówienia na Szkolenie  PRO TALENT może w każdym czasie przekazać Użytkownikowi kod rabatowy upoważniający do rabatu wyrażonego procentowo lub kwotowo od ceny Szkolenia podanej na Portalu szkoleniowym, tym samym cena zostanie pomniejszona o wskazany procent lub kwotę.
 3. Cena Szkolenia nie obejmuje kosztów dojazdu uczestników Szkolenia do miejsca szkolenia, kosztów noclegów i wyżywienia, chyba że w opisie Szkolenia zamieszczonego na Portalu krokikariery.pl zastrzeżono inaczej.
 1. ZASADY I SPOSOBY UTRWALANIA, ZABEZPIECZANIA I UDOSTĘPNIANIA PRZEZ PRZEDSIĘBIORCĘ DRUGIEJ STRONIE TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY
 1. Bezpośrednio po zapłacie przez Użytkownika ceny Szkolenia, do Użytkownika wysyłana jest informacja drogą e-mailową na adres podany przez Użytkownika podczas składania zamówienia, zawierająca potwierdzenie zawarcia umowy o Szkolenie.
 2. Treść zawieranej umowy o Szkolenie jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie teleinformatycznym  PRO TALENT oraz udostępniana na każde żądanie Użytkownika.
 1. METODY I ŚRODKI TECHNICZNE SŁUŻĄCE WYKRYWANIU I KORYGOWANIU BŁĘDÓW WE WPROWADZANYCH DANYCH
 1. Podczas zapisywania się na Szkolenie, do momentu dokonania zapłaty ceny Szkolenia kończącego proces zapisu na Szkolenie, Użytkownik może samodzielnie korygować błędy, wprowadzić zmiany we wprowadzonych przez siebie danych, jak również może zrezygnować z dokonania zapisu na Szkolenie.
 2. Korekta błędnie wprowadzonych danych jest możliwa również w drodze e-mailowej poprzez wysłanie wiadomości na adres: marcin.gralewski@talentin.pl

VII. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

 1.  PRO TALENT informuje, iż zarówno Portal jak i materiały szkoleniowe udostępniane uczestnikom Szkolenia w dowolnej formie („Materiały”) są chronione na mocy ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz.U.2019, poz. 1231 ze zm.). Podmiotem uprawnionym z tytułu autorskich praw majątkowych i osobistych oraz innych praw własności intelektualnej jest  PRO TALENT , chyba, że prawa te przysługują innym podmiotom.
 2. Bez względu na to, czy uprawnionym z tytułu autorskich praw majątkowych i osobistych oraz innych praw własności intelektualnej jest  PRO TALENT czy inny podmiot, kopiowanie, rozpowszechnianie, zwielokrotnianie Portalu i Materiałów (bądź ich części) jakąkolwiek techniką , w tym techniką zapisu magnetycznego, techniką cyfrową, a także wszelkimi innymi technikami, wykorzystanie Portalu i Materiałów do druku w prasie i innych publikacjach, linkowanie bądź transmitowanie przez specjalne linki, wgrywanie na inne serwery lub przechowywanie części lub całej zawartości tych stron na innych nośnikach, a także wykorzystywanie w jakichkolwiek celach komercyjnych w dowolnej formie bez uprzedniej zgody  PRO TALENT wyrażonej na piśmie jest zabronione.
 3. W przypadku, gdy w następstwie zawarcia umowy o Szkolenie Użytkownik i/lub uczestnik Szkolenia otrzyma Materiały szkoleniowe, jeżeli przy zawarciu umowy o Szkolenie lub przekazaniu Materiałów  PRO TALENT nie zastrzegł inaczej, Użytkownik i/lub uczestnik Szkolenia jest uprawniony do korzystania z Materiałów wyłącznie do celu, do jakiego zostały przeznaczone, to znaczy Użytkownik lub uczestnicy Szkolenia są uprawnieni do korzystania z nich wyłącznie w celach szkoleniowych. Kopiowanie, rozpowszechnianie, zwielokrotnianie Materiałów (bądź ich części) jakąkolwiek techniką, w tym techniką zapisu magnetycznego, techniką cyfrową, a także wszelkimi innymi technikami, wykorzystanie Materiałów (bądź ich części) do druku w prasie i innych publikacjach, obrót Materiałami poprzez użyczenie i najem egzemplarzy, bez uprzedniej zgody  PRO TALENT wyrażonej na piśmie jest zabronione.
 4. Zabronione jest ponadto dokonywanie jakichkolwiek zmian Materiałów, zmian w zakresie sposobu oznaczenia autorstwa, rozpowszechnianie Materiałów w części samodzielnie lub w połączeniu z innymi publikacjami czy elementami.
 5. Wszystkie znaki towarowe i logotypy (w tym znaki geograficzne, wzory użytkowe i inne będące pod ochroną prawa własności przemysłowej lub prawa autorskiego) pokazane, wzmiankowane lub jakkolwiek wykorzystane na Portalu lub Materiałach są zastrzeżone i są własnością  PRO TALENT lub innego podmiotu, jeśli nie wskazano inaczej. Jakiekolwiek wykorzystanie tych znaków towarowych i logotypów (lub innych jak wyżej określono) bez pisemnej zgody ze strony  PRO TALENT lub odpowiedniego, wskazanego podmiotu jest zabronione.

VIII. OKREŚLENIE ZASAD DOSTĘPU UŻYTKOWNIKÓW DO PORTALU SZKOLENIOWEGO

 PRO TALENT zaleca używanie następujących przeglądarek do korzystania z Portalu:

MS Internet Explorer od 8.0,

Mozilla Firefox od 10.0.

Google Chrome od 36.0

Safari 5.1.7

Systemy informatyczne Użytkowników powinny mieć włączoną obsługę cookies i włączony Javascript.

 1. REKLAMACJE DOTYCZĄCE SZKOLENIA
 1. Reklamacje dotyczące Szkolenia mogą być składane w dowolnej formie w sposób zapewniający dojście informacji do  PRO TALENT, w szczególności poprzez przesłanie reklamacji drogą e-mailową na adres: marcin.gralewski@talentin.pl lub w formie pisemnej na adres: PRO TALENT Marcin Gralewski, 03-285 Warszawa, ul. Ludwika Kondratowicza, nr 18, lok. 26,
 2. W reklamacji należy podać następujące dane:

1) dane Użytkownika

2) uzasadnienie reklamacji,

3) żądanie Użytkownika.

 1.  PRO TALENT rozpatrzy reklamację niezwłocznie po jej otrzymaniu, nie później niż w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
 1. ZOBOWIĄZANIA UŻYTKOWNIKA
 1. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Portalu zgodnie z przepisami prawa, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz dobrymi obyczajami.
 2. Użytkownik Portalu przyjmuje do wiadomości, że poczta elektroniczna oraz inne transmisje przechodzące przez internet mogą być niepozbawione ingerencji osób trzecich i nie mają charakteru poufnego.
 1. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI.
 1. W zakresie dozwolonym przez prawo maksymalna odpowiedzialność  PRO TALENT za jakiekolwiek szkody (wyłączając szkody na osobie) spowodowane wykonaniem Umowy, jest ograniczona do wysokości równowartości opłaty uiszczonej przez Użytkownika za Szkolenie.
 2.  PRO TALENT nie ponosi odpowiedzialności za przypadkowe, szczególne, pośrednie lub wtórne szkody, utracone zyski, utracone dochody, utraconą wartość przedsiębiorstwa lub utratę przewidywanych oszczędności lub utracone lub uszkodzone dane.

XII. OBOWIĄZUJĄCE PRAWO I ROZWIĄZYWANIE SPORÓW

 1. Postanowienia niniejszego Regulaminu oraz przeprowadzanie Szkoleń przez  PRO TALENT podlegają prawu polskiemu.
 2. Wszelkie spory pomiędzy Użytkownikiem a  PRO TALENT będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 1460 ze zm.).
 3. Użytkownik będący konsumentem ma prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów. Konsument w celu polubownego rozwiązania sporu może np. złożyć skargę za pośrednictwem platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem internetowym: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL.
 4. W przypadku nieuznania przez  PRO TALENT reklamacji złożonej przez Użytkownika, może on skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W szczególności może zwrócić się o pomoc do organizacji konsumenckich oraz miejskich lub powiatowych rzeczników praw konsumentów. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Użytkownika będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: www.uokik.gov.pl.

XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego oraz innych obowiązujących przepisów prawa.
 2. Regulamin podlega prawu polskiemu.
 3. Aktualna treść Regulaminu dostępna jest na stronie www.krokikariery.pl.
 4. Regulamin może zostać zmieniony. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu opublikowania ich na stronie www.krokikariery.pl. W wypadku, gdy Użytkownik akceptuje treść nowego Regulaminu, Użytkownik będzie związany postanowieniami nowego Regulaminu. W wypadku, gdy Użytkownik nie akceptuje nowego Regulaminu, powinien zaprzestać składania nowych zamówień oraz w każdym czasie może usunąć dane Użytkownika z „konta Użytkownika”. Zmiana Regulaminu nie wpływa na treść poszczególnych Umów o Szkolenie zawartych przez  PRO TALENT i Użytkownika za pośrednictwem Portalu do dnia wejścia w życie nowego Regulaminu.
 5. Wszelkie uwagi, komentarze oraz pytania dotyczące działania Portalu można kierować na adres siedziby  PRO TALENT oraz na adres e-mailowy marcin.gralewski@talentin.pl

Załącznik nr 1 do Regulaminu

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat

PRO TALENT Marcin Gralewski, 03-285 Warszawa, ul. Ludwika Kondratowicza, nr 18, lok. 26,

 

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy o przeprowadzenie następującego Szkolenia: ……………………………………………………………………………..

– Data zawarcia umowy dotyczącej poszczególnego Szkolenia …………………………………………

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów) …………………………………………………………………………………..

– Adres konsumenta(-ów) ………………………………………………………………………………………………….

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

– Data

(*) Niepotrzebne skreślić